Hợp đồng trước đăng ký kinh doanh

10:09 - 23/12/2020

Hợp đồng trước đăng ký kinh doanh Có được ký hợp đồng trước khi thành lập công ty? Theo khoản 1, điều 19 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong … Đọc tiếpHợp đồng trước đăng ký kinh doanh

Hợp đồng trước đăng ký kinh doanh

Có được ký hợp đồng trước khi thành lập công ty?

Theo khoản 1, điều 19 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, người thành lập doanh nghiệp được phép ký hợp đồng trước khi thành lập công ty.

Hợp đồng trước đăng ký thành lập doanh nghiệp có thể được hiểu theo hai cách sau:

– Là những hợp đồng được ký kết trước khi đăng ký kinh doanh liên quan đến hoạt động phục vụ cho việc thành lập, hoạt động công ty như: Hợp đồng thuê trụ sở, hợp đồng dịch vụ pháp lý với văn phòng/công ty luật để thực hiện thủ tục thành lập công ty…

– Là các hợp đồng, giao dịch khác liên quan đến hoạt động của công ty: Hợp đồng thỏa thuận góp vốn, Hợp đồng thỏa thuận về quản lý điều hành, bồi thường thiệt hại…

Có thể thấy, các bên tham gia ký hợp đồng trước thành lập doanh nghiệp có thể là:

– Giữa người thành lập doanh nghiệp với bên thứ ba;

– Giữa những người thành lập doanh nghiệp với nhau.

Mục đích ký hợp đồng trước đăng ký kinh doanh

Hợp đồng này bắt buộc phải nhằm mục đích phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.

Tuy nhiên chưa có quy định rõ ràng về tiêu chí xác định mục đích như vậy, nên khi giao kết hợp đồng các bên cần quy định rõ mục đích này trong hợp đồng.

Lưu ý, nếu hợp đồng được người thành lập công ty ký kết nhưng không phải để phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước khi đăng ký kinh doanh thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của quy định này mà thuộc đối tượng điều chỉnh của Bộ luật dân sự năm 2015.

Trách nhiệm của các bên tham gia ký kết hợp đồng

Cũng theo điều 19 luật doanh nghiệp năm 2014 thì trách nhiệm của các bên tham gia ký kết hợp đồng trước khi thành lập doanh nghiệp như sau:

– Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết

– Trường hợp doanh nghiệp không được đăng ký thành lập thì người ký kết hợp đồng chịu trách nhiệm hoặc người thành lập doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó.

Để hạn chế rủi ro, các thành viên hoặc cổ đông sáng lập nên thỏa thuận cụ thể với nhau về nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ việc ký hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp.

http://www.hnlaw.vn/tu-van-doanh-nghiep/

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-2014-259730.aspx

Điểm mới của luật doanh nghiệp 2020
Kinh doanh bất động sản 2021
Soạn thảo văn bản doanh nghiệp
Điểm mới đăng ký doanh nghiệp
Lĩnh vực bất động sản