08:52 - 13/12/2021

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng Trong hoạt động giao dịch để các bên xác lập quyền, nghĩa vụ và các vấn đề liên quan, thông thường các bên sẽ...

Xem thêm

09:07 - 01/12/2021

Tư vấn về hợp đồng

Tư vấn về hợp đồng Nội dung hợp đồng thể hiện sự thỏa thuận của các bên về nội dung khi ký kết hợp đồng. Các bên kia thực hiện quyền và...

Xem thêm

09:58 - 28/05/2021

Soạn thảo hợp đồng hợp tác

Soạn thảo hợp đồng hợp tác Trong sản xuất, kinh doanh cùng ngành nghề, một lĩnh vực kinh doanh, cá nhân, pháp nhân có thể có thể hợp tác, liên kết...

Xem thêm

07:28 - 29/04/2021

Khi hợp tác kinh doanh

Khi hợp tác kinh doanh Trong sản xuất, kinh doanh cùng ngành nghề, một lĩnh vực kinh doanh, cá nhân, pháp nhân có thể có thể hợp tác, liên kết với nhau...

Xem thêm

08:53 - 09/04/2021

Giao dịch hợp đồng

Giao dịch hợp đồng Trong hoạt động giao dịch để các bên xác lập quyền, nghĩa vụ và các vấn đề liên quan, thông thường các bên sẽ trao đổi,...

Xem thêm

10:43 - 26/03/2021

Hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng...

Xem thêm

09:38 - 29/11/2020

Tư vấn hợp đồng

Tư vấn hợp đồng Tư vấn soạn thảo hợp đồng nói chung và hợp đồng thương mại nói riêng yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những hiểu biết chuyên...

Xem thêm

16:21 - 17/07/2020

Được ký tối đa mấy lần?

Được ký tối đa mấy lần? Đối với phụ lục hợp đồng lao động Theo điều 24 bộ luật lao động 2012:Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ...

Xem thêm

13:17 - 13/05/2020

Hợp đồng dân sự

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Vậy có các loại hợp đồng dân sự...

Xem thêm

08:13 - 14/04/2020

Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Hợp đồng chuyển giao công nghệ Chuyển giao công nghệ giúp đẩy mạnh chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ cao từ nước ngoài vào nước ta;...

Xem thêm

09:15 - 10/12/2019

Hợp đồng cung cấp dịch vụ

Hợp đồng cung cấp dịch vụ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……….., Ngày …. tháng …. năm 2019 HỢP ĐỒNG CUNG...

Xem thêm

10:34 - 09/12/2019

Hợp đồng dịch vụ tư vấn

Hợp đồng dịch vụ tư vấn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……….., Ngày …. tháng …. năm 2019 HỢP ĐỒNG...

Xem thêm