Biên bản họp đại hội đồng

Biên bản họp đại hội đồng

Đại hội đồng cổ đông là cuộc họp của các cổ đông trong công ty cổ phần (thường diễn ra 01 năm 1 lần hoặc bất thường) để tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh, biểu quyết về chiến lược và kế hoạch hoạt động trong tương lai, giải quyết các vấn đề quan trọng liên quan đến đường lối phát triển hoặc bầu lại Chủ tịch hội đồng quản trị khi chủ tịch cũ đã hết nhiệm kỳ hoặc có sự thay đổi trong công ty về đăng ký kinh doanh. Sau mỗi cuộc họp đại hội đồng cổ đông, cần có biên bản có chữ ký của chủ tọa, thư ký. HNLaw & Partners cung cấp mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN
Số: …….
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ………………

V/v: ………..

Tên doanh nghiệp: ………………..

Mã số doanh nghiệp: ……………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………

Vốn Điều lệ: ………………

II. Thời gian, địa điểm họp Đại Hội đồng cổ đông:

Thời gian: Cuộc họp bắt đầu hồi …………..

Địa điểm: ………………

III. Chương trình và mục đích cuộc họp:

Trong cuộc họp này các cổ đông dự họp sẽ bàn bạc về những vấn đề như sau:

………………

IV. Thành phần tham gia cuộc họp:

 1. Toàn thể cổ đông công ty, bao gồm:
STT Họ và tên Số cổ phần phổ thông Số phiếu biểu quyết tương ứng Tỷ lệ %
         
         
 • Bầu chủ toạ và thư ký phiên họp:
  • Chủ toạ: ………………
  • Thư ký: ………………
  • Các cổ đông dự họp đủ, đại diện cho số vốn góp ………………, tương đương với ………………cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

V.Nội dung cuộc họp:

Sau khi bàn bạc và thảo luận đã thống nhất ý kiến  như sau:

…………………………………………………………….

VI. Biểu quyết: 

Tổng số phiếu biểu quyết là ……… và các cổ đông dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục nêu trên bằng hình thức bỏ phiếu, kết quả như sau:

 • Tổng số phiếu hợp lệ:
 • Không hợp lệ
 • Số phiếu tán thành
 • Số phiếu không tán thành;
 • Không có ý kiến:

4/ Các vấn đề thông qua

………………

Biên bản được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự phiên họp Công ty nghe và nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi ………….

Thư ký   Chủ toạ

Công ty Luật TNHH HNLaw & Partners chuyên cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng, biên bản họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, soạn thảo đơn khởi kiện, đơn từ theo yêu cầu của Quý khách hàng.

Chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296

http://www.hnlaw.vn/tu-van-doanh-nghiep/

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%99i_c%E1%BB%95_%C4%91%C3%B4ng

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of