Phần mềm máy tính

12:33 - 10/09/2019

Phần mềm máy tính

Phần mềm máy tính có chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT)? 

Phần mềm máy tính

Phần mềm máy tính có chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT)? Theo điểm 21, điều 4, thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ , chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ . Trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhương quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu rí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng; trường hợp không tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sơ hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị.

Phần mềm máy tính

Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật”.

Phần mềm máy tính không có quy định nào khác ngoài khoản 21, điều 4, thông tư số 219/2013/TT-BTC, do đó không phân biệt doanh nghiệp sản xuất phần mềm hay kinh doanh phần mềm thì vẫn thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Cách viết hóa đơn phần mềm không chịu thuế:

Theo điểm 2.1 phụ lục 4 thông tư số 39/2014/TT- BTC:

“ Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi và  gạch bỏ”.

Như vậy, doanh nghiệp viết số 0 cho những hàng hóa thuộc  đối tượng thuế suất 0%.

Chi tiết xin liên hệ: Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

 

Điểm mới của luật doanh nghiệp 2020
Kinh doanh bất động sản 2021
Soạn thảo văn bản doanh nghiệp
Điểm mới đăng ký doanh nghiệp
Lĩnh vực bất động sản