Mượn tài sản

08:26 - 26/04/2024

Mượn tài sản 

Mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa bên cho mượn và bên đi mượn, trong đó bên đi mượn có trách nhiệm trả lại đúng tài sản đã mượn

Mượn tài sản

Theo quy định tại điều 494 luật dân sự 2015, hợp đồng mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.

Hợp đồng mượn tài sản là hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng tài sản. Theo hợp đồng mượn tài sản. bên mượn có quyền chiếm hữu và sử dụng tài sản, có quyền quản lý khải thác công dụng của tài sản, hưởng hoa lợi trong thời hạn mượn.

Quan hệ mượn tài sản được hình thành kể từ thời điểm chuyển giao tài sản. Sau khi các bên thỏa thuận xong nội dung cơ bản của hợp đồng nhưng chưa chuyển giao tài sản, không thể bắt buộc các bên phải thực hiện nghĩa vụ của họ.

Bên mượn tài sản được

- Sử dụng theo đúng công dụng của tài sản và đúng mục đích đã thỏa thuận
- Yêu cầu bên cho mượn thanh toán chi phí hợp lý về việc sửa chữa hoặc làm tăng giá trị tài sản mượn, nếu có thỏa thuận
- Không phải chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên của tài sản mượn

Bên cho mượn tài sản cần:

- Cung cấp thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản và khyết tật của tại sản đó
- Thanh toán cho bên mượn chi phí sửa chữa, làm tăng giá trị tài sản, nếu có thỏa thuận
- Bồi thường thiệt hại cho bên mượn nếu biết tài sản có khuyết tật mà không báo cho bên mượn biết dẫn đến gây thiệt hại cho bên mượn
Trái phiếu doanh nghiệp
Góp vốn vào doanh nghiệp
Mã cở sở đóng gói
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao
Cấp giấy phép lao động