Mẫu đơn kiến nghị

09:05 - 10/12/2019

Mẫu đơn kiến nghị TÊN TỔ CHỨC Số: …………/………..   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …………, ngày……tháng……năm …….. ĐƠN KIẾN NGHỊ Kính gửi: (Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, đơn vị, cá nhân) ………………………….. Tên tổ chức: ………………………………………………………………. …………………………………………………………………………… Mã … Đọc tiếpMẫu đơn kiến nghị

Mẫu đơn kiến nghị

TÊN TỔ CHỨC
Số: …………/………..  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………, ngày……tháng……năm ……..

ĐƠN KIẾN NGHỊ

Kính gửi: (Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, đơn vị, cá nhân) …………………………..

Tên tổ chức: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……………………….do Sở Kế hoạch Đầu tư ………………….. cấp ngày………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………….………; số fax: …………………………

Đại diện bởi:         Ông/Bà…………………………………………………

Chức vụ:     …………………………………………………………………

Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề: …………………

……………………………………………………………………………..

Nội dung vụ việc ………………. cụ thể như sau:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên/ lý do viết đơn đề nghị này:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Yêu cầu cụ thể:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Kính mong cơ quan/ đơn vị/ cá nhân có thẩm quyền xem xét đơn đề nghị và giải quyết sớm cho Chúng tôi.

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật.

                   Đại diện tổ chức (*) (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Tài liệu kèm theo :

1…………………..

2. ………………… (*) Người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh. Người đại diện theo ủy quyền ký thì cần gửi kèm theo Giấy Ủy quyền.

http://www.hnlaw.vn/dao-tao-phap-che/

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Ki%E1%BA%BFn_ngh%E1%BB%8B

Đào tạo pháp chế tận tâm
Pháp chế ngân hàng
Học pháp chế để bứt phá
Muốn làm pháp chế doanh nghiệp
Điểm nhấn chương trình đào tạo