Khai trình việc sử dụng lao động

09:00 - 09/12/2019

Khai trình việc sử dụng lao động_Công văn đăng ký: khai trình việc sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: ………. ……, ngày … tháng … năm ….. KHAI TRÌNH VIỆC SỬ … Đọc tiếpKhai trình việc sử dụng lao động

Khai trình việc sử dụng lao động_Công văn đăng ký: khai trình việc sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………. ……, ngày tháng năm …..

KHAI TRÌNH VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG

Kính gửi: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận/huyện/thị xã/thành phố…)
(Hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố…)

Doanh nghiệp được thành lập theo ………………………… có trụ sở tại …………. bắt đầu hoạt động kể từ ngày…/…./….

Loại hình doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Khai trình việc sử dụng lao động của đơn vị như sau:

Stt Họ và tên Năm sinh Giới tính Trình độ chuyên môn kỹ thuật Loại hợp đồng lao động Vị trí việc làm Thời điểm bắt đầu làm việc Đối tượng khác Ghi chú
Nam Nữ Đại học trở lên Cao đẳng/ Cao đẳng nghề Trung cấp/ Trung cấp nghề Sơ cấp nghề Dạy nghề thường xuyên Chưa qua đào tạo Không xác định thời hạn Xác định thời hạn Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1                                  
2                                  
3                                  
                                 
  Tổng   x x x x x x x x x x x        
  Ghi chú: Trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đặt tại địa phương nào thì báo cáo địa phương đó Cột 17 ghi những người giữ các chức danh được bổ nhiệm trong doanh nghiệp Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/dao-tao-phap-che/

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p_ch%E1%BA%BF

Đào tạo pháp chế tận tâm
Pháp chế ngân hàng
Học pháp chế để bứt phá
Muốn làm pháp chế doanh nghiệp
Điểm nhấn chương trình đào tạo