Hợp đồng giao khoán

Hợp đồng giao khoán

Hợp đồng giao khoán: hợp đồng giao khoán mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—–

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

(Số:………../HĐKV)

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm …., tại ……………………………………

Chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên giao khoán): ……………………………………………………………..

Đại diện:…………………………………Chức vụ: …………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………..…………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………..

Số tài khoản:…………………………. Tại Ngân hàng:……………………..

BÊN B (Bên nhận khoán):……………………………………………………

Ngày sinh:…………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Số CMND:…………………….Nơi cấp:…………………. Ngày cấp:………………

Sau khi thỏa thuận, hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng khoán việc với các điều khoản sau đây:

Điều 1: Nội dung công việc (Công việc mang tính chất thời vụ, không thường xuyên.)

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Điều 2: Nơi làm việc (Ghi địa chỉ cụ thể của công việc)

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Điều 3: Tiến độ thực hiện công việc

Bên B phải thực hiện công việc đã ghi tại Điều 1 trong vòng ….. ngày, tính từ ngày……/…./…… đến ngày …../…../…..

Điều 4: Lương khoán và nghĩa vụ thuế

Số tiền: ……………..VNĐ.

Bằng chữ:……………………………….

Nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân: Tiền lương khoán nêu trên chưa bao gồm tiền thuế thu nhập cá nhân. Bên A có trách nhiệm nộp tiền thuế thu nhập cá nhân thay cho bên B.

Thời hạn thanh toán: Sau khi bên B đã hoàn thành công việc ghi tại Điều 1.

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản/tiền mặt.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

Yêu cầu bên B thực hiện đúng phần công việc đã ghi tại Điều 1, trong thời gian tại Điều 3.

Thanh toán đầy đủ số tiền lương khoán cho bên B theo Điều 4 khi bên B đã hoàn thành công việc ghi tại Điều 1.

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

Được cấp phát vật tư, công cụ, dụng cụ để thực hiện công việc (nếu có) (4).

Được trả lương theo Điều 4 sau khi hoàn thành công việc theo Điều 1 với thời hạn tại Điều 3.

Thực hiện đúng công việc đã ghi tại Điều 1.

Hoàn thành công việc đúng thời hạn đã ghi tại Điều 3.

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7: Điều khoản chung

Hai bên cam kết thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng này.

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và tự động thanh lý khi hai bên đã hoàn thành trách nhiệm với nhau.

Hợp đồng này được lập thành …… bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …… bản./.

BÊN NHẬN GIAO KHOÁN (Ký, ghi rõ họ tên)         BÊN GIAO KHÓAN (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)        

Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/hop-dong/

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%A3p_%C4%91%E1%BB%93ng

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of