Được ký tối đa mấy lần?

Được ký tối đa mấy lần? Đối với phụ lục hợp đồng lao động Theo điều 24 bộ luật lao động 2012: 💥Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động. 💥Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi … Đọc tiếpĐược ký tối đa mấy lần?

Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Hợp đồng chuyển giao công nghệ Chuyển giao công nghệ giúp đẩy mạnh chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ cao từ nước ngoài vào nước ta; khuyến khích chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài. Việc chuyển giao công nghệ phải được thể hiện qua Hợp đồng chuyển giao công … Đọc tiếpHợp đồng chuyển giao công nghệ

Hợp đồng cung cấp dịch vụ

Hợp đồng cung cấp dịch vụ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……….., Ngày …. tháng …. năm 2019 HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ……. Số:…./20…./HĐCCDV Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ……………………………………………..Chúng tôi gồm có: BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ … Đọc tiếpHợp đồng cung cấp dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ tư vấn

Hợp đồng dịch vụ tư vấn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……….., Ngày …. tháng …. năm 2019 HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN Số:…./20…./HĐVTV V/v:…………………………………………………. Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ……………………………………………..Chúng tôi gồm có: BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ … Đọc tiếpHợp đồng dịch vụ tư vấn

Hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng vay tài sản  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……….., Ngày …. tháng …. năm 2019 HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN KHÔNG CÓ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ……………………………………………..Chúng tôi gồm có: BÊN CHO VAY  … Đọc tiếpHợp đồng vay tài sản

Hợp đồng gửi giữ tài sản

Hợp đồng gửi giữ tài sản CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……….., Ngày …. tháng …. năm 2019 HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ TÀI SẢN (Số: ……………./HĐMGMBBĐS) –        Căn cứ Bộ Luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt … Đọc tiếpHợp đồng gửi giữ tài sản

Hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……….., Ngày …. tháng …. năm 2019 HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN (Số: ……………./HĐTTS) Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại …………………………………………..Chúng tôi gồm có: BÊN CHO THUÊ (Bên A):……………………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………………………… … Đọc tiếpHợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng hợp tác kinh doanh CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———-o0o———– HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH SỐ    /20……./HĐHTKD Hôm nay, ngày……….tháng……… năm ………….., tại ………………..,  Chúng tôi gồm có: BÊN A: …………………………………………………………………………….. Trụ sở chính: ……………………………………………………………………….. GCNĐKKD số: …………………………….do Phòng ĐKKD – … Đọc tiếpHợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công: hợp đồng gia công CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —-***—– HỢP ĐỒNG GIA CÔNG (Số: …./HĐGC) Hôm nay, ngày ……tháng …… năm …………, Tại ………………………… …………………………………………………………………………………. Chúng tôi gồm có: BÊN A: ……………………………………………………………………….. (Bên đặt gia công) Địa chỉ:………………………………………………………………………… Điện … Đọc tiếpHợp đồng gia công