Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

17:18 - 17/11/2019

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN Hôm nay, ngày …. tháng … năm …. tại trụ sở Công ty cổ phần ….. , địa chỉ số …….., chúng tôi gồm có: BÊN CHUYỂN … Đọc tiếpHợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …. tại trụ sở Công ty cổ phần ….. , địa chỉ số …….., chúng tôi gồm có:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN BÁN):

Ông/Bà: ………….

CMND số ……………….. cấp ngày ……/………/…… tại:  ………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: :……………………………………………..

………………………………………………………………………………….

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN MUA):

Ông/Bà………….

CMND số ……………….. cấp ngày ……/………/…… tại:  ………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: :……………………………………………..

………………………………………………………………………………….

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần với các thỏa thuận sau:

        Điều 1: Ông/Bà…………. (Bên bán) đang sở hữu …. cổ phần trong Công ty cổ phần …..chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ……, do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư …. cấp ngày ……..

        Điều 2: Hai bên cùng thỏa thuận giá chuyển nhượng số cổ phần….….  chiếm….%  vốn điều lệ nói trên là …….. đồng (……đồng).

Việc giao nhận toàn bộ số cổ phần nêu trên do hai bên tự thực hiện ngay tại thời điểm ký hợp đồng trước sự chứng kiến của người đại diện theo  pháp luật của công ty.

        Điều 3:

1. Hai bên có nghĩa vụ thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần để Công ty Cổ phần ……. hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Bên B có trách nhiệm kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của bên A với tư cách là một cổ đông của công ty Cổ phần ………. kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần.

        Điều 4:  Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần, mọi sự tranh chấp phát sinh nếu có, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết theo nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. Công ty Cổ phần …….., cơ quan đăng ký kinh doanh không có trách  nhiệm  giải quyết các tranh chấp phát sinh nếu có.

        Điều 5: Hai bên cùng cam kết những thông tin về nhân thân, cổ phần chuyển nhượng đã ghi trên hợp đồng là đúng sự thật. Cổ phần chuyển nhượng không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Việc giao kết hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc. Bên B đã xem xét kỹ, biết rõ về cổ phần nhận chuyển nhượng nêu trên và giấy tờ pháp lý liên quan. Hai bên có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

        Điều 6: Hai bên đã đọc, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng trước khi ký tên vào hợp đồng. Đại diện pháp luật của công ty chỉ ký tên xác nhận khi việc hai bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng theo nội dung hợp đồng.

        Điều 7: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký tên và được lập thành bốn bản có giá trị như nhau, Ông/Bà…………. (Bên bán) giữ 01 bản, Ông/Bà…………. (Bên mua) giữ 01 bản, 01 bản lưu lại công ty, 01 bản nộp Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế họach và Đầu tư.

BÊN BÁN (Ký ghi rõ họ tên)   BÊN MUA (Ký ghi rõ họ tên)  

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của công ty

(Ngày …tháng…năm….các bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng theo Hợp đồng)

(ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ người đại diện pháp luật, đóng dấu công ty )

Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/hop-dong/

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%A3p_%C4%91%E1%BB%93ng

Soạn thảo hợp đồng hợp tác
Khi hợp tác kinh doanh
Giao dịch hợp đồng
Hợp đồng dịch vụ
Tư vấn hợp đồng