Đề nghị không thu thuế

10:57 - 09/12/2019

Đề nghị không thu thuế TÊN TỔ CHỨC Số: …………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc V/v đề nghị không thu thuế …………….., ngày……tháng……năm …….. Kính gửi: …………………..(tên cơ quan có thẩm quyền)…………….. 1. Thông tin về tổ chức/cá nhân đề nghị không thu thuế … Đọc tiếpĐề nghị không thu thuế

Đề nghị không thu thuế

TÊN TỔ CHỨC
Số: ………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
V/v đề nghị không thu thuế…………….., ngày……tháng……năm ……..

Kính gửi: …………………..(tên cơ quan có thẩm quyền)……………..

1. Thông tin về tổ chức/cá nhân đề nghị không thu thuế

Tên người nộp thuế………………………………………………………………………………

 Mã số thuế:              

CMND/Hộ chiếu số………….: Ngày cấp: …./…./…… Nơi cấp: …………………..

Địa chỉ: …………….…………….…………….…………….…………….…………….…….

Quận/huyện: …………….…………….…………….Tỉnh/thành phố: …………….….

Điện thoại: …………….Fax: ……….…………. Email: …………….…………….

Tên đại lý hải quan (nộp thuế theo ủy quyền):…………….…………….…………….…..

Mã số thuế:              

Địa chỉ: …….…………….………….…………….………….…………….………….………

Quận/huyện: …….…………….…… Tỉnh/thành phố: …….…………….……………

Điện thoại:…….….……Fax: …….……………Email:…….…………….……….

Hợp đồng đại lý hải quan số: …….…………….……ngày …….…………….……………

2. Thông tin về hàng hóa đề nghị không thu thuế

3.1. Số tờ khai:…………………Ngày…..tháng…..năm……..Nơi đăng ký tờ khai:………

Tên hàng: …………….

Số lượng:………..

Trị giá:………………………..

3.1. Thực hiện thanh toán qua Ngân hàng:

□ Có, số chứng từ thanh toán  …………………………..

□ Không.

3.2. Hàng hóa chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng

□ Có

□ Không

3. Thông tin về số tiền thuế đề nghị không thu

Đơn vị: đồng

STTLOẠI THUẾSố tiền đề nghị không thu
1Thuế xuất khẩu 
2Thuế nhập khẩu 
3Thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp 
4Thuế tiêu thụ đặc biệt 
5Thuế bảo vệ môi trường 
6Thuế GTGT 
 Tổng cộng 

(Bằng chữ)

4. Lý do đề nghị không thu thuế:……………………………………………………………..

5. Hồ sơ, tài liệu kèm theo:

– …………………………………: 01 bản chụp/01 bản chính;

– …………………………………: 01 bản chụp/01 bản chính;

– …………………………………: 01 bản chụp/01 bản chính.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN
Họ và tên: ………………………
Chứng chỉ hành nghề số: ……..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu  (nếu có)

Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

https://vi.wikipedia.org/wiki/Doanh_nghi%E1%BB%87p

http://www.hnlaw.vn/dao-tao-phap-che

Đào tạo pháp chế tận tâm
Pháp chế ngân hàng
Học pháp chế để bứt phá
Muốn làm pháp chế doanh nghiệp
Điểm nhấn chương trình đào tạo