Đề nghị không thu thuế

Đề nghị không thu thuế

TÊN TỔ CHỨC
Số: ………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
V/v đề nghị không thu thuế …………….., ngày……tháng……năm ……..

Kính gửi: …………………..(tên cơ quan có thẩm quyền)……………..

1. Thông tin về tổ chức/cá nhân đề nghị không thu thuế

Tên người nộp thuế………………………………………………………………………………

 Mã số thuế:                            

CMND/Hộ chiếu số………….: Ngày cấp: …./…./…… Nơi cấp: …………………..

Địa chỉ: …………….…………….…………….…………….…………….…………….…….

Quận/huyện: …………….…………….…………….Tỉnh/thành phố: …………….….

Điện thoại: …………….Fax: ……….…………. Email: …………….…………….

Tên đại lý hải quan (nộp thuế theo ủy quyền):…………….…………….…………….…..

Mã số thuế:                            

Địa chỉ: …….…………….………….…………….………….…………….………….………

Quận/huyện: …….…………….…… Tỉnh/thành phố: …….…………….……………

Điện thoại:…….….……Fax: …….……………Email:…….…………….……….

Hợp đồng đại lý hải quan số: …….…………….……ngày …….…………….……………

2. Thông tin về hàng hóa đề nghị không thu thuế

3.1. Số tờ khai:…………………Ngày…..tháng…..năm……..Nơi đăng ký tờ khai:………

Tên hàng: …………….

Số lượng:………..

Trị giá:………………………..

3.1. Thực hiện thanh toán qua Ngân hàng:

□ Có, số chứng từ thanh toán  …………………………..

□ Không.

3.2. Hàng hóa chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng

□ Có

□ Không

3. Thông tin về số tiền thuế đề nghị không thu

Đơn vị: đồng

STT LOẠI THUẾ Số tiền đề nghị không thu
1 Thuế xuất khẩu  
2 Thuế nhập khẩu  
3 Thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp  
4 Thuế tiêu thụ đặc biệt  
5 Thuế bảo vệ môi trường  
6 Thuế GTGT  
  Tổng cộng  

(Bằng chữ)

4. Lý do đề nghị không thu thuế:……………………………………………………………..

5. Hồ sơ, tài liệu kèm theo:

– …………………………………: 01 bản chụp/01 bản chính;

– …………………………………: 01 bản chụp/01 bản chính;

– …………………………………: 01 bản chụp/01 bản chính.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN
Họ và tên: ………………………
Chứng chỉ hành nghề số: ……..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu  (nếu có)

Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

https://vi.wikipedia.org/wiki/Doanh_nghi%E1%BB%87p

http://www.hnlaw.vn/dao-tao-phap-che

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of