Công văn đăng ký miễn thuế

10:40 - 09/12/2019

Công văn đăng ký miễn thuế TÊN TỔ CHỨC ———– Số: …………/……….. V/v:Thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày……tháng……năm …….. Kính gửi: Cơ quan hải quan …………….. (2) Tên tổ … Đọc tiếpCông vă

Công văn đăng ký miễn thuế

TÊN TỔ CHỨC
———–

Số: …………/………..
V/v:Thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày……tháng……năm ……..

Kính gửi: Cơ quan hải quan …………….. (2)

Tên tổ chức/cá nhân: (1)……………………………………………………

……………………………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………………………………

CMND/Hộ chiếu số: …………………………Ngày cấp:……./……./……

Nơi cấp: ……………………………………………. Quốc tịch: …………

Địa chỉ:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………….………; số fax: …………………………

Lĩnh vực hoạt động:………………………………………………………

Lý do miễn thuế: (ghi cụ thể đối tượng miễn thuế, cơ sở xác định đối tượng miễn thuế) …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Nay, (1)…………………… thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu của:

Dự án đầu tư ………………………………………………………………

– Lĩnh vực, địa bàn đầu tư …………………………………………………

– Hạng mục công trình ……………………………………………………

-……………………………………………………………………………

(Nếu nhập khẩu hàng hóa cho toàn bộ dự án thì không cần ghi chi tiết hạng mục công trình)

Theo Giấy chứng nhận đầu tư số………, ngày ……………., hoặc ……………………………. được cấp bởi cơ quan ………………………………

Thời gian dự kiến nhập khẩu từ ……………………đến ……………………

Các giấy tờ kèm theo công văn này gồm:

– 02 Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu, 01 phiếu theo dõi, trừ lùi đối với trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế bằng giấy; trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế trên hệ thống điện tử của cơ quan hải quan, cần nêu rõ số, ngày Danh mục miễn thuế đã được thông báo trên hệ thống.

– Văn bản làm cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu miễn thuế: nêu rõ số, ngày, tháng: bản chụp/ bản chính văn bản nêu tại khoản 3 Điều 30 Nghị định này.

Tổ chức/cá nhân cam kết sử dụng hàng hóa nhập khẩu đúng mục đích đã được miễn thuế. Tổ chức/cá nhân sẽ thực hiện đúng quy định hiện hành về xuất nhập khẩu hàng hóa và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết này.

Tổ chức/cá nhân kính đề nghị Cơ quan hải quan ……………………… tiếp nhận thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu cho tổ chức/cá nhân theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu:
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC
(hoặc người được ủy quyền)
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Ghi tên tổ chức/cá nhân thông báo danh mục miễn thuế;

(2): Ghi tên cơ quan hải quan nơi tiếp nhận Thông báo danh mục miễn thuế

Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/dao-tao-phap-che/

https://vi.wikipedia.org/wiki/Doanh_nghi%E1%BB%87p

Đào tạo pháp chế tận tâm
Pháp chế ngân hàng
Học pháp chế để bứt phá
Muốn làm pháp chế doanh nghiệp
Điểm nhấn chương trình đào tạo