Giao dịch hợp đồng

Giao dịch hợp đồng Trong hoạt động giao dịch để các bên xác lập quyền, nghĩa vụ và các vấn đề liên quan, thông thường các bên sẽ trao đổi, thương lượng và đi đến giai đoạn ký kết hợp đồng với các điều khoản đã được thống nhất. Các loại hợp đồng thông dụng … Đọc tiếpGiao dịch hợp đồng

Tư vấn hợp đồng

Tư vấn hợp đồng Tư vấn soạn thảo hợp đồng nói chung và hợp đồng thương mại nói riêng yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những hiểu biết chuyên sâu của các qui định pháp luật có liên quan. Người tư vấn soạn thảo hợp đồng không những đảm bảo quyền lợi của các … Đọc tiếpTư vấn hợp đồng

Được ký tối đa mấy lần?

Được ký tối đa mấy lần? Đối với phụ lục hợp đồng lao động Theo điều 24 bộ luật lao động 2012: 💥Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động. 💥Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi … Đọc tiếpĐược ký tối đa mấy lần?

Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Hợp đồng chuyển giao công nghệ Chuyển giao công nghệ giúp đẩy mạnh chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ cao từ nước ngoài vào nước ta; khuyến khích chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài. Việc chuyển giao công nghệ phải được thể hiện qua Hợp đồng chuyển giao công … Đọc tiếpHợp đồng chuyển giao công nghệ

Hợp đồng cung cấp dịch vụ

Hợp đồng cung cấp dịch vụ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……….., Ngày …. tháng …. năm 2019 HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ……. Số:…./20…./HĐCCDV Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ……………………………………………..Chúng tôi gồm có: BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ … Đọc tiếpHợp đồng cung cấp dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ tư vấn

Hợp đồng dịch vụ tư vấn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……….., Ngày …. tháng …. năm 2019 HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN Số:…./20…./HĐVTV V/v:…………………………………………………. Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ……………………………………………..Chúng tôi gồm có: BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ … Đọc tiếpHợp đồng dịch vụ tư vấn

Hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng vay tài sản  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……….., Ngày …. tháng …. năm 2019 HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN KHÔNG CÓ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ……………………………………………..Chúng tôi gồm có: BÊN CHO VAY  … Đọc tiếpHợp đồng vay tài sản