Hợp đồng ủy quyền

17:28 - 17/11/2019

Hợp đồng ủy quyền 

Hợp đồng ủy quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Hôm nay ngày ….. tháng…… năm………., tại ……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………. chúng tôi gồm có:

BÊN ỦY QUYỀN (Bên A): (1)

Bà/ Ông                            : ………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh        : ………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số  : ………………………………………………………

Thường trú tại                   : ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Bên B): (1)

Bà/ Ông                            : ………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh        : ………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số  : ………………………………………………………

Thường trú tại                   : ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

Nay hai bên đồng ý việc giao kết hợp đồng ủy quyền với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1

PHẠM VI ỦY QUYỀN

          Bên B được nhân danh bên A thực hiện các việc sau đây: (2)

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

ĐIỀU 2

THỜI HẠN ỦY QUYỀN

          Thời hạn ủy quyền là kể từ ngày ….. tháng…… năm……….cho đến khi thực hiện xong công việc theo nội dung ủy quyền nêu trên.

ĐIỀU 3

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

 1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
 2. Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên B thực hiện công việc;
 3. Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền
 4. Thanh toán chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được uỷ quyền và trả thù lao cho bên B với số tiền là ………………………. (nếu có);
 5. Thanh toán chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền và trả thù lao cho bên B, nếu có thỏa thuận về việc trả thù lao;
 6. Bên A có các quyền sau đây:
 7. Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc ủy quyền;
 8. Yêu cầu bên B giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc ủy quyền (nếu có), nếu không có thỏa thuận khác;
 9. Được bồi thường thiệt hại, nếu bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận;

ĐIỀU 4

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

 1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
 2. Thực hiện công việc ủy quyền theo ủy quyền và báo cho bên A về việc thực hiện công việc đó;
 3. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền;
 4. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền;
 5. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện ủy quyền;
 6. Giao lại cho bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật (nếu có);
 7. Bồi thường thiệt hại do vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng;
 8. Bên B có các quyền sau đây:
 9. Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết nhằm thực hiện công việc ủy quyền;
 10. Hưởng thù lao, được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền (nếu có).

ĐIỀU 5

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện hợp đồng ủy quyền mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

          Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
  1. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 7

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

BÊN A (ký và ghi rõ họ tên)BÊN B (ký và ghi rõ họ tên)  

Hướng dẫn lập Hợp đồng ủy quyền:

(1) Ghi bên giao kết hợp đồng như sau:

1.1.  Trường hợp là cá nhân:

Ông/Bà:……………………………………………………….Sinh ngày:……./……/………….

Giấy CMND/Hộ chiếu số :………………….cấp ngày……/……/…..tại………………..

Quốc tịch (đối với người nước ngoài):…………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………………………          Email:………………………………………………………….

Trường hợp từ hai cá nhân trở lên thì thông tin của từng cá nhân được ghi lần lượt như trên. 

1.2.  Trường hợp là vợ chồng:

Ông: ………………………………………………Sinh ngày: ………/………/………….

Giấy CMND/Hộ chiếu số :………………cấp ngày……/……./……tại ………………

Quốc tịch (đối với người nước ngoài): …………………………………………………..

Cùng vợ là bà: ……………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ………/………/………….

Giấy CMND/Hộ chiếu số :………….cấp ngày…../…../……tại……………..

Quốc tịch (đối với người nước ngoài): …………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………………..           Email:………………………………………………………….

1.3.  Trường hợp là hộ gia đình:

a) Họ và tên chủ hộ:………………………..Sinh ngày:………/……../…………….

Giấy CMND/Hộ chiếu số :…………….cấp ngày……./……./……..tại ……………….

Sổ hộ khẩu số : …………….. cấp ngày ……/…../…. tại ………………

Địa chỉ liên hệ…………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:………………………………….      Email:………………………………………………………….

b) Các thành viên khác của hộ gia đình (người có đủ năng lực hành vi dân sự):

– Họ và tên: ……………………….Sinh ngày: ………/………/………..

Giấy CMND/Hộ chiếu số :………………….. cấp ngày……/……….tại …………….

Trường hợp hộ gia đình có nhiều thành viên thì các thông tin của từng thành viên được ghi lần lượt như trên.

* Trường hợp bên giao kết nêu tại các điểm 1.1, 1.2 và 1.3 nêu trên có người đại diện thì ghi:

Họ và tên người đại diện:……………………………………Sinh ngày:……./……/……..

Giấy CMND/Hộ chiếu số :……………… cấp ngày…../…../……tại ………………….

Giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện:……………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………………. Email:………………………………………………………………….

1.4. Trường hợp là tổ chức:

Tên tổ chức:………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sởchính:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:……………ngày……/…../……. do……………………………………………. cấp

Số tài khoản: ……………………………………………………………………………………..

Họ và tên người đại diện:…………………………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………………………….

Sinh ngày:……./……./………

Giấy CMND/Hộ chiếu số :……………….. cấp ngày…../…../……tại ……………….

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………………………………………………….   

Email:………………………………………………………………………………………………….

Số fax: …………………………………………………………………………………………

Điều 1: Ghi nội dung công việc uỷ quyền

Ghi tài sản uỷ quyền, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản uỷ quyền (nếu có)

Điều 2: Ghi ngày bắt đầu thực hiện việc ủy quyền

Điều 3: Ghi số tiền sẽ thanh toán cho bên nhận ủy quyền

Điều 3, 4: Ghi nghĩa vụ được bảo đảm

 Phần ký tên: Trường hợp bên giao kết có từ hai cá nhân trở lên thì từng người ký và ghi rõ họ tên  

Soạn thảo hợp đồng hợp tác
Khi hợp tác kinh doanh
Giao dịch hợp đồng
Hợp đồng dịch vụ
Tư vấn hợp đồng