Đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

10:58 - 07/11/2020

Đầu tư kinh doanh tại Việt Nam Theo quy định tại khoản 5, điều 3, Luật đầu tư 2014 thì đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn,  …

Đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Theo quy định tại khoản 5, điều 3, Luật đầu tư 2014 thì đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư.

Cũng theo quy định tại Luật đầu tư 2014 thì hoạt động đầu tư kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ quy định của Luật này và luật khác có liên quan.

Chính sách về đầu tư kinh doanh được quy định rõ trong luật đầu tư 2014 như sau:

1. Nhà đầu tư được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật này không cấm.

2. Nhà đầu tư được tự chủ quyết định hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; được tiếp cận, sử dụng các nguồn vốn tín dụng, quỹ hỗ trợ, sử dụng đất đai và tài nguyên khác theo quy định của pháp luật.

3. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu về tài sản, vốn đầu tư, thu nhập và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư.

4. Nhà nước đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư; có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, phát triển bền vững các ngành kinh tế.

5. Nhà nước tôn trọng và thực hiện các điều ước quốc tế liên quan đến đầu tư kinh doanh mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Các nhà đầu tư quan tâm đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam có thể liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners tại số hotline: 0912.918.296 email: tuvan.hnlaw@gmail.com để được tư vấn và hỗ trợ.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-tu-2014-259729.aspx

http://www.hnlaw.vn/tu-van-dau-tu/

Quy trình đầu tư Việt Nam 2021
Dịch vụ xin thẻ tạm trú
Giao dịch ngoại hối
Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
Hình thức đầu tư năm 2021