Công văn xác nhận nộp thuế

10:53 - 09/12/2019

Công văn xác nhận nộp thuế   TÊN CÔNG TY/CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN Số:……/…….. V/v đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế   CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …., ngày  ….   tháng … năm … Kính gửi :  … Đọc tiếpCông văn xác nhận nộp thuế

Công văn xác nhận nộp thuế

  TÊN CÔNG TY/CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
Số:……/……..
V/v đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế  
CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…., ngày  ….   tháng … năm …

Kính gửi :  Tổng cục Hải quan.

Căn cứ khoản…. Điều…Thông tư số…….ngày…….. của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 140 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Tên Công ty/tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền………………………………..

Địa chỉ (đối với Công ty là địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ): …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………………

Đề nghị Tổng cục Hải quan xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho Công ty …../ Chi nhánh Công ty ….., mã số thuế (hồ sơ kèm theo).

Lý do xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế ……………………………………..

(ghi rõ để giải thể, đóng mã số thuế, mục đích khác……..)./.

Nơi nhận: – Như trên; – Lưu: VT,…NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)/THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:  

Hồ sơ Công ty gửi kèm:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế: bản chụp (có ký tên, đóng dấu của Công ty) hoặc bản sao nếu có;

– Trường hợp xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với Chi nhánh Công ty thì hồ sơ như nêu trên phải bao gồm của Công ty và Chi nhánh Công ty).

http://www.hnlaw.vn/dao-tao-phap-che

https://vi.wikipedia.org/wiki/Doanh_nghi%E1%BB%87p

Đào tạo pháp chế tận tâm
Pháp chế ngân hàng
Học pháp chế để bứt phá
Muốn làm pháp chế doanh nghiệp
Điểm nhấn chương trình đào tạo