Thông báo của doanh nghiệp

Thông báo của doanh nghiệp

Thông báo của doanh nghiệp

TÊN TỔ CHỨC
Số……/…….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do – Hạnh phúc  
……, ngày ……tháng….năm……

THÔNG BÁO CỦA DOANH NGHIỆP

Về việc ……………………………………..

Kính gửi: ……………………………………………………………..

1.Tên doanh nghiệp: …………………… Mã số thuế: ………………….

Trụ sở chính tại: …………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………. Số fax: ………………………..

          2.Nội dung thông báo: …………………………………………………..

          Công ty cam kết các thông tin thông báo trên đúng sự thật và chiu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện thủ tục hải quan theo đăng ký./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA TỔ CHỨC (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

http://www.hnlaw.vn/dao-tao-phap-che

https://vi.wikipedia.org/wiki/Doanh_nghi%E1%BB%87p

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of