08:50 - 01/07/2024

Trái phiếu doanh nghiệp

Trái phiếu doanh nghiệp “Trái phiếu doanh nghiệp” là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận quyền và...

Xem thêm

08:26 - 26/04/2024

Mượn tài sản

Mượn tài sản  Mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa bên cho mượn và bên đi mượn, trong đó bên đi mượn có trách nhiệm trả lại đúng tài sản...

Xem thêm

08:04 - 19/03/2024

Góp vốn vào doanh nghiệp

Góp vốn vào doanh nghiệp Theo khoản 18 điều 4 luật doanh nghiệp 2020 thì góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao...

Xem thêm

13:35 - 15/03/2024

Mã cở sở đóng gói

Mã cơ sở đóng gói Mã cơ sở đóng gói là mã số định danh cho một cơ sở đóng gói.  

Xem thêm

08:45 - 13/03/2024

Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao

Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao là giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao,...

Xem thêm

09:49 - 09/03/2024

Cấp giấy phép lao động

Cấp giấy phép lao động Giấy phép lao động là văn bản cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam 

Xem thêm

10:57 - 08/03/2024

Cấp phép xuất khẩu gạo

Cấp phép xuất khẩu gạo Thương nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, nếu đáp ứng đủ điều kiện và được cấp Giấy chứng nhận đủ...

Xem thêm

14:46 - 07/03/2024

Thành lập doanh nghiệp 2024

Thành lập doanh nghiệp 2024 Trong năm 2024, việc thành lập doanh nghiệp có thể mang lại cho bạn những lợi ích nhất định về mặt kinh tế.

Xem thêm

16:08 - 05/03/2024

Hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ Hợp đồng dịch vụ được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.

Xem thêm

08:27 - 05/03/2024

Đại diện cho thương nhân

Đại diện cho thương nhân Đại diện cho thương nhân là việc một thương nhân nhận ủy nhiệm của thương nhân khác để thực hiện các hoạt động...

Xem thêm

08:25 - 04/03/2024

Lưu ký chứng khoán

Lưu ký chứng khoán Lưu ký chứng khoán là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản an toàn, chuyển giao và ghi nhận sở hữu chứng khoán của khách hàng trên...

Xem thêm

15:06 - 01/03/2024

Chuyển nhượng dự án bất động sản

Chuyển nhượng dự án bất động sản là việc chủ đầu tư chuyển giao toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản, các quyền, nghĩa vụ, trách...

Xem thêm