Thay đổi nhà đầu tư

15:46 - 02/04/2020

Thay đổi nhà đầu tư Nhà đầu tư nước ngoài được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư của mình cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng đầy đủ các quy định của Luật đầu tư hiện hành. Trường hợp chuyển nhượng dự án phát sinh thu nhập, nhà … Đọc tiếpThay đổi nhà đầu tư

Thay đổi nhà đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư của mình cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng đầy đủ các quy định của Luật đầu tư hiện hành. Trường hợp chuyển nhượng dự án phát sinh thu nhập, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư thực hiện nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật. Công ty Luật TNHH HNlaw & Partners xin hướng dẫn Quý khách hàng như sau:

Căn cứ pháp lý:

 • Luật đầu tư 2014
 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP, Nghị định hướng dẫn Luật đầu tư.

1. Điều kiện nhà đầu tư được quyền chuyển nhượng dự án đầu tư:

 • Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy định Luật đầu tư;
 • Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;
 • Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
 • Điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

2. Thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:

Hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư;
 • Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có);
 • Bản sao Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc,.

Cơ quan giải quyết: Cơ quan đăng ký đầu tư

3. Thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

 • Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ: gồm những đầu mục hồ sơ tương tự như dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư;
 • Thời gian giải quyết: 40-45 ngày làm việc

4. Thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:

 • Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ: gồm những đầu mục hồ sơ tương tự như dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư;
 • Thời gian giải quyết: 60 ngày làm việc

Lưu ý:

 • Đối với dự án thực hiện theo quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Ban Quản lý quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư khi đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật đầu tư hiện hành.
 • Đối với dự án đầu tư đã được quyết định chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn và đưa dự án vào khai thác, vận hành thì không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Trường hợp dự án thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư và thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư đó thì thực hiện thủ tục cấp hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, sau đó thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

Trên đây là những nội dung tư vấn về “Thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư” để Quý khách hàng tham khảo.

http://www.hnlaw.vn/tu-van-dau-tu

http://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Khong-co-su-mau-thuan-ve-quy-dinh-chuyen-nhuong-du-an-dau-tu/383616.vgp

Quy trình đầu tư Việt Nam 2021
Dịch vụ xin thẻ tạm trú
Giao dịch ngoại hối
Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
Hình thức đầu tư năm 2021