Tư vấn về một số trường hợp thu hồi đất

17:09 - 29/06/2019

Tư vấn về một số trường hợp thu hồi đất

Ngày 16 tháng 6 năm 2019, công ty luật Hnlaw & Partners có nhận được yêu cầu tư vấn về các trường hợp Nhà nước thu hồi đất của một số khách hàng yêu cầu luật sư công ty luật Hnlaw & Partners tư vấn về các trường hợp Nhà nước thu hồi đất. 

Tư vấn về một số trường hợp thu hồi đất

Ngày 16 tháng 6 năm 2019, công ty luật Hnlaw & Partners có nhận được yêu cầu tư vấn về các trường hợp Nhà nước thu hồi đất của một số khách hàng yêu cầu luật sư công ty luật Hnlaw & Partners tư vấn về các trường hợp Nhà nước thu hồi đất.

Tư vấn về một số trường hợp thu hồi đất

 

Công ty luật Hnlaw & Partners xin được tư vấn về một số trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như sau.

1.Căn cứ để thu hồi đất:

Theo quy định tại điều 63 và 62 luật đất đai 2013 thì việc thu hồi đất thuộc trường hợp thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải dựa trên căn cứ:

– Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

– Tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án

Việc thu hồi đất dựa trên căn cứ này phải theo đúng quy trình và tiến độ của dự án, thu hồi theo tiến độ. Như vậy, theo từng giai đoạn và tiến độ của dự án mà khách hàng có thể chuẩn bị để tuân thủ yêu cầu.

 2. Về quy trình thu hồi đất:

Theo khoản 1, điều 67 luật đất đai 2013 trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết. Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

Quy trình thực hiện theo quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP Cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Sau đó ra thông báo thu hổi đất và quyêt định thu hồi đất. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng bao gồm tổ chức dịch vụ công về đất đai, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

3.Về xác định mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

Theo định nghĩa tại điều 1, Luật đất đai 2013 thì nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai. Trường hợp của nhà em thuộc trường hợp theo quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất, nên dựa vào quyết định số vê việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm dự án và các quyết định có liên quan làm cơ sở để điều chỉnh và thực hiện.

Khi thực hiện thu hồi đất, người bị thu hồi đất được nhận bồi thường, hỗ trợ và hưởng chính sách tái định cư trong trường hợp có đất ở bị thu hồi phải di chuyển chỗ ở.

Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Do đó: cần dựa trên: giá đất cụ thể tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, phương án và niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân có đất, tài sản thuộc dự án.

Trường hợp đất trưng dụng bị hủy hoại thì việc bồi thường được thực hiện bằng tiền theo giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường tại thời điểm thanh toán.

4.Về việc hỗ trợ thu hồi đất:

Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật đất đai năm 2013 còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ. Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;

b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở;

c) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;

d) Hỗ trợ khác.

Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ mà phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 83 của Luật Đất đai. 

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ công ty luật Hnlaw & Partners tại địa chỉ email: tuvan.hnlaw@gmail.com hoặc gọi số 0912918296

Thủ tục xin visa
Trường hợp miễn thuế môn bài
Người nước ngoài cho thuê nhà
Thủ tục sang tên ô tô cũ
Thuế hàng hóa được tặng