Mẫu hợp đồng mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

13:14 - 06/06/2019

Mẫu hợp đồng mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

Mẫu hợp đồng mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

——o0o—–

HỢP ĐỒNG

( Số ……../HĐHN)

(Về việc sáp nhập doanh nghiệp)

  • Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014  và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Căn cứ vào Điều lệ ………………….;
  • Căn cứ vào Điều lệ ………………….;

Hôm nay, ngày ………………… tại địa chỉ ………………………..

Các bên gồm:

1. Bên A

Công ty ………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………. Do ………………. Cấp ngày ……………..

Địa chỉ: ……………….

Điện thoại: ……………………… Fax: ………………..

Đại diện: …………………….

2. Bên B

Công ty ………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………. Do ………………. Cấp ngày ……………..

Địa chỉ: ……………….

Điện thoại: ……………………… Fax: ………………..

Đại diện: …………………….

Cùng ký kết hợp đồng sáp nhập với những nội dung sau:

Điều 1:  Sáp nhập Công ty ………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………. Do ………………. Cấp ngày ……………..

Địa chỉ: ……………….

Điện thoại: ……………………… Fax: ………………..

Đại diện: …………………….

Vào Công ty ………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………. Do ………………. Cấp ngày ……………..

Địa chỉ: ……………….

Điện thoại: ……………………… Fax: ………………..

Đại diện: …………………….

Điều 2: Thủ tục và điều kiện sáp nhập…………………………………

Điều 3: Phương án sử dụng lao động…………………………………

Điều 4:  Thời hạn, thủ tục chuyển đổi tài sản………………………

Điều 5: Thời hạn thực hiện…………………….

Điều 6: Thông qua điều lệ của công ty nhận sáp nhập………………………………

Điều 7: Thông qua việc bầu các chức danh quản lý………………………………….

Điều 8: Nguyên tắc giải quyết tranh chấp……………………………………….

Điều 9: Cam kết của các bên………………………

Điều 10: Hiệu lực hợp đồng…………………………

                Đại diện bên A                                                         Đại diện bên B

              (ký, ghi rõ họ tên )                                                 (ký, ghi rõ họ tên )

 Để được tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán và sáp nhập doanh nghiệp hãy liên hệ công ty luật Hnlaw & Partners

email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Phone: 0912918296

Quy trình mua bán doanh nghiệp
Kế hoạch mua bán doanh nghiệp
Khái niệm mua bán và sáp nhập
Mua, bán doanh nghiệp tư nhân
Sáp nhập doanh nghiệp