Hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng vay tài sản  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……….., Ngày …. tháng …. năm 2019 HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN KHÔNG CÓ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ……………………………………………..Chúng tôi gồm có: BÊN CHO VAY  … Đọc tiếpHợp đồng vay tài sản

Hợp đồng gửi giữ tài sản

Hợp đồng gửi giữ tài sản CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……….., Ngày …. tháng …. năm 2019 HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ TÀI SẢN (Số: ……………./HĐMGMBBĐS) –        Căn cứ Bộ Luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt … Đọc tiếpHợp đồng gửi giữ tài sản

Hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……….., Ngày …. tháng …. năm 2019 HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN (Số: ……………./HĐTTS) Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại …………………………………………..Chúng tôi gồm có: BÊN CHO THUÊ (Bên A):……………………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………………………… … Đọc tiếpHợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng hợp tác kinh doanh CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———-o0o———– HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH SỐ    /20……./HĐHTKD Hôm nay, ngày……….tháng……… năm ………….., tại ………………..,  Chúng tôi gồm có: BÊN A: …………………………………………………………………………….. Trụ sở chính: ……………………………………………………………………….. GCNĐKKD số: …………………………….do Phòng ĐKKD – … Đọc tiếpHợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công: hợp đồng gia công CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —-***—– HỢP ĐỒNG GIA CÔNG (Số: …./HĐGC) Hôm nay, ngày ……tháng …… năm …………, Tại ………………………… …………………………………………………………………………………. Chúng tôi gồm có: BÊN A: ……………………………………………………………………….. (Bên đặt gia công) Địa chỉ:………………………………………………………………………… Điện … Đọc tiếpHợp đồng gia công

Hợp đồng giao khoán

Hợp đồng giao khoán: hợp đồng giao khoán mẫu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —-***—– HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN (Số:………../HĐKV) Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm …., tại …………………………………… Chúng tôi gồm: BÊN A (Bên giao khoán): …………………………………………………………….. Đại diện:…………………………………Chức vụ: ………………………… Địa … Đọc tiếpHợp đồng giao khoán

Hợp đồng mua bán hàng hóa

Hợp đồng mua bán hàng hóa CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———-o0o———– HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ Số     /20……/HĐMB – Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản pháp luật liên quan; – Căn cứ Luật Thương … Đọc tiếpHợp đồng mua bán hàng hóa

Hợp đồng ủy quyền

Hợp đồng ủy quyền CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————— HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN Hôm nay ngày ….. tháng…… năm………., tại …………………………………………….. …………………………………………………………………………………………. chúng tôi gồm có: BÊN ỦY QUYỀN (Bên A): (1) Bà/ Ông                            : ……………………………………………………… Ngày tháng năm sinh        : ……………………………………………………… Chứng … Đọc tiếpHợp đồng ủy quyền

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN Hôm nay, ngày …. tháng … năm …. tại trụ sở Công ty cổ phần ….. , địa chỉ số …….., chúng tôi gồm có: BÊN CHUYỂN … Đọc tiếpHợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Hướng dẫn hợp đồng lao động

Hướng dẫn hợp đồng lao động: 1. Thông tin của người sử dụng lao động hoặc người đại diện hợp pháp của bên sử dụng lao động: Thông tin của doanh nghiệp: ghi theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc giấy chứng nhận đầu tư, hoặc quyết định thành lập cơ quan, tổ … Đọc tiếpHướng dẫn hợp đồng lao động