Công văn đề nghị hoàn thuế

Công văn đề nghị hoàn thuế

TÊN TỔ CHỨC
Số: ………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………….., ngày……tháng……năm ……..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ

[01] Trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau: □ Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau: □

Kính gửi: …………………..(tên cơ quan có thẩm quyền hoàn thuế)……………..

I- THÔNG TIN VỀ T CHC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ:

[02] Tên người nộp thuế………………………………………………………………………………

[03] Mã số thuế:                            

[04] CMND/Hộ chiếu số………….: Ngày cấp: …./…./…… Nơi cấp: ……… Quốc tịch:……

[05] Địa chỉ: …………….…………….…………….…………….…………….…………….…….

[06] Quận/huyện: …………….…………….…………….[07] Tỉnh/thành phố: …………….….

[08] Điện thoại: …………….[09] Fax: ……….………….[10] Email: …………….…………….

[11] Tên đại lý hải quan (nộp thuế theo ủy quyền):…………….…………….…………….…..

[12] Mã số thuế:                            

[13] Địa chỉ: …….…………….………….…………….………….…………….………….………

[14] Quận/huyện: …….…………….…… [15] Tỉnh/thành phố: …….…………….……………

[16] Điện thoại:…….….…… [17] Fax: …….……………[18] Email:…….…………….……….

[19] Hợp đồng đại lý hải quan số: …….…………….……ngày …….…………….……………

II– NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NSNN):

1. Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Loại thuế S, ngày tờ khai hải quan, tờ khai bổ sung S, ngày Quyết định, ấn định thuế Sô tiền thuế đã nộp vào tài khoản Số tiền thuế được hoàn Stiền đề nghị hoàn Lý do đề nghị hoàn
Thu NSNN Tạm thu    
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
                 
                 
                 
Tng cộng: (bằng chữ)            

2. Thông tin về hàng hóa đề nghị hoàn thuế:

2.1. Thực hiện thanh toán qua Ngân hàng:

□ Có, số chứng từ thanh toán  …………………………..

□ Không.

2.2. Hàng hóa chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng

□ Có

□ Không

2.3. Đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất

a. Thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam:

b. Tỷ lệ mức khấu hao, phân bổ trị giá hàng hóa:

c. Thực hiện theo hình thức thuê

□ Có

□ Không

3. Hình thức hoàn trả:

– Bù trừ cho số tiền thuế, thu khác còn nợ thuộc tờ khai hải quan số ……… ngày……………………………

– Bù trừ vào số tiền thuế phải nộp thuộc tờ khai hải quan số …………… ngày……………………………..

– Hoàn trả trực tiếp

Số tiền hoàn trả: Bằng số: …………………………..

Bằng chữ: ……………………………………………………………………

Hình thức hoàn trả:

□ Chuyển khoản: Tài khoản số: ……………………

Tại Ngân hàng (KBNN) …………………

□ Tiền mặt: Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước …………………………………….

Hồ sơ, tài liệu kèm theo (10):

– …………………………………: 01 bản chụp/01 bản chính;

– …………………………………: 01 bản chụp/01 bản chính;

– …………………………………: 01 bản chụp/01 bản chính.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN Họ và tên: ………………………
Chứng chỉ hành nghề số: ……..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:

– (9) “Lý do đề nghị hoàn trả”: Ghi rõ đề nghị hoàn theo quy định tại Điểm, Khoản, Điều của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

– (4,5) “Nộp vào tài khoản”: Đánh dấu “X” vào cột có liên quan.

– KBNN: Kho bạc Nhà nước.

– NSNN: Ngân sách Nhà nước.

– (10): Liệt kê cụ thể tên loại tài liệu kèm theo.

Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

https://vi.wikipedia.org/wiki/Doanh_nghi%E1%BB%87p

http://www.hnlaw.vn/dao-tao-phap-che

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of