Mẫu đơn kiến nghị

Mẫu đơn kiến nghị TÊN TỔ CHỨC Số: …………/………..   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …………, ngày……tháng……năm …….. ĐƠN KIẾN NGHỊ Kính gửi: (Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, đơn vị, cá nhân) ………………………….. Tên tổ chức: ………………………………………………………………. …………………………………………………………………………… Mã … Đọc tiếpMẫu đơn kiến nghị

Biên bản họp đại hội đồng

Biên bản họp đại hội đồng Đại hội đồng cổ đông là cuộc họp của các cổ đông trong công ty cổ phần (thường diễn ra 01 năm 1 lần hoặc bất thường) để tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh, biểu quyết về chiến lược và kế hoạch hoạt động trong tương lai, giải quyết các vấn đề … Đọc tiếpBiên bản họp đại hội đồng

Đề nghị không thu thuế

Đề nghị không thu thuế TÊN TỔ CHỨC Số: …………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc V/v đề nghị không thu thuế …………….., ngày……tháng……năm …….. Kính gửi: …………………..(tên cơ quan có thẩm quyền)…………….. 1. Thông tin về tổ chức/cá nhân đề nghị không thu thuế … Đọc tiếpĐề nghị không thu thuế

Công văn xác nhận nộp thuế

Công văn xác nhận nộp thuế   TÊN CÔNG TY/CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN Số:……/…….. V/v đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế   CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …., ngày  ….   tháng … năm … Kính gửi :  … Đọc tiếpCông văn xác nhận nộp thuế

Công văn đề nghị hoàn thuế

Công văn đề nghị hoàn thuế TÊN TỔ CHỨC Số: …………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— …………….., ngày……tháng……năm …….. CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ [01] Trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau: □ Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau: … Đọc tiếpCông văn đề nghị hoàn thuế

Đơn đăng ký hợp đồng giao dịch

Đơn đăng ký hợp đồng giao dịch BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU, ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG (1) (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 5 năm 2013 của … Đọc tiếpĐơn đăng ký hợp đồng giao dịch

Công văn đăng ký miễn thuế

Công văn đăng ký miễn thuế TÊN TỔ CHỨC ———– Số: …………/……….. V/v:Thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày……tháng……năm …….. Kính gửi: Cơ quan hải quan …………….. (2) Tên tổ … Đọc tiếpCông văn đăng ký miễn thuế

Thông báo của doanh nghiệp

Thông báo của doanh nghiệp TÊN TỔ CHỨC Số……/……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do – Hạnh phúc   ……, ngày ……tháng….năm…… THÔNG BÁO CỦA DOANH NGHIỆP Về việc …………………………………….. Kính gửi: …………………………………………………………….. 1.Tên doanh nghiệp: …………………… Mã số thuế: …………………. Trụ sở chính tại: ………………………………………………………… Số điện thoại: ………………………. … Đọc tiếpThông báo của doanh nghiệp

Công văn đăng ký bảng lương:

Công văn đăng ký bảng lương: TÊN ĐƠN VỊ:   Số: …../ĐK-TBL V/v: Đăng ký thang, bảng lương CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ………., ngày  ….  tháng …. Năm……   Kính gửi: ……………………….. ………………… Căn cứ Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 … Đọc tiếpCông văn đăng ký bảng lương:

Khai trình việc sử dụng lao động

Khai trình việc sử dụng lao động_Công văn đăng ký: khai trình việc sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: ………. ……, ngày … tháng … năm ….. KHAI TRÌNH VIỆC SỬ … Đọc tiếpKhai trình việc sử dụng lao động