Công văn đề nghị thanh toán

Công văn đề nghị thanh toán

Công văn đề nghị thanh toán

CÔNG TY …………… Số:……………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………….,Ngày … tháng …  năm 2019

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Kính gửi: Công ty ……………………

Địa chỉ: …….

Công văn đề nghị thanh toán Thực hiện hợp đồng số … ký ngày … giữa Công ty ………. và Công ty ………..về việc mua bán hàng hóa, chúng tôi đã bàn giao đầy đủ hàng hoá và giấy tờ quy định tại Điều ……… của hợp đồng vào ngày ….. tháng …… năm 2019. Đại diện hai bên đã ký Biên bản bàn giao hàng hóa ngày … tháng … năm ….


Công văn đề nghị thanh toán Theo điều khoản Thanh toán hợp đồng (điều …), bên Mua sẽ thanh toán cho bên Bán …% giá trị hợp đồng trong vòng …ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao hàng hóa.

Vậy, chúng tôi đề nghị Công ty …………… thanh toán …% giá trị hợp đồng tương đương số tiền: … đồng (Bằng chữ:…) trong thời hạn …….ngày kể từ ngày nhận được công văn này.

Tên tài khoản: Công ty………………………       

Số tài khoản: …………. tại Ngân hàng……….. – Chi nhánh……..

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Công ty ………………….

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/dao-tao-phap-che

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p_ch%E1%BA%BF

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of