Công văn đăng ký bảng lương:

Công văn đăng ký bảng lương:


TÊN ĐƠN VỊ:  
Số: …../ĐK-TBL
V/v: Đăng ký thang, bảng lương
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
………., ngày  ….  tháng …. Năm……  

Kính gửi: ……………………….. …………………

Căn cứ Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

Thực hiện Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.

– Đơn vị chúng tôi: ……………………………………………………….

– Địa chỉ: ……………………………………………………….

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ………………………. do Sở Kế hoạch Đầu tư ………………….. cấp …………..

– Điện thoại liên lạc: ……………..   Fax: …………..

– Tổng số lao động đang có mặt tại đơn vị:  ……….. người (trong đó nữ: ………).

Nay chúng tôi làm công văn này, kính gửi đến …………………………………… đề nghị được đăng ký hệ thống Thang lương, bảng lương của công ty chúng tôi. Chúng tôi xin cam đoan thực hiện theo hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương trên trong việc chi trả lương, phụ cấp lương và tham gia đầy đủ các chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Khi Nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu, Công ty sẽ thực hiện trả theo mức lương tối thiểu Nhà nước công bố từng thời kỳ. Kính đề nghị …………………………………………… chấp thuận để Công ty chúng tôi triển khai thực hiện.

Kính đề nghị Quý …………… xem xét, giải quyết.

Trân trọng!

                                                                                 GIÁM ĐỐC

Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/dao-tao-phap-che/

https://vi.wikipedia.org/wiki/Doanh_nghi%E1%BB%87p

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of